Erikatsed

Erikatsed

Lisaks järgukatsetele võivad kodutütred sooritada ka erikatseid. Erikatsed süvendavad kodutütre teadmisi eri valdkondades ning eriala valik on iga kodutütre isiklik initsiatiiv ja soov. Erikatsete õpetamine võib olenevalt erialast toimuda individuaalselt või rohkemate liikmete osavõtul.

Kokku on Kodutütarde organisatsioonis 28 erikatset. Neist levinumad on matkaja, laskur, laulja ja meedik.

Erikatse sooritanud kodutütrel on õigus kanda vastava erikatse märki piduliku vormisärgi paremal käisel.

AJAKIRJANIK

 • on avaldanud vähemalt kolm artiklit rühma või ringkonna tegevusest (veebilehtedel, sotsiaalmeedias, ajalehes vm väljaandes);
 • teeb kaastööd rühma- ja ringkonnapäevikule/kroonikale;
 • valdab korralikult eesti keelt.

AJALOOLANE

 • on teinud uurimistöö kodukandi ajaloo, inimeste, sündmuste kohta;
 • teeb kaastööd rühmakroonika täitmisel;
 • kogub materjalid erinevatest üritustest ja hoolitseb nende säilimise eest;
 • on teinud ettekande kodutütarde rühma/piirkonna ajaloost.

AKTIVIST

 • osaleb maksimaalselt Kodutütarde üritustel;
 • abistab rühmavanemat regulaarselt;
 • on läbi viinud vähemalt ühe töötoa või matkapunkti;
 • on korraldanud aasta jooksul vähemalt kaks koondust.

LAAGRIKORRALDAJA

 • oskab koostada laagriks vajaliku varustuse nimekirja;
 • koostab õppuse plaani vastavalt Kaitseliidu noorteorganisatsioonide väljaõppe juhendile;
 • on osalenud rahastuse taotlemise protsessis;
 • on korraldanud rühmas või ringkonnas aasta jooksul vähemalt kaks üritust, millest üks on laager.

ESINEJA

 • on esinenud avalikel üritustel etteastetega (vähemalt kahel korral);
 • paistab silma rühma loominguliste ülesannete või etteastete eestvedajana;
 • on esinenud Kodutütarde üritustel vähemalt kolm korda;
 • on võimeline ise kõnet või sõnavõttu koostama.     

FOTOGRAAF

 • jäädvustab fotodele erinevaid Kodutütarde üritusi ning jagab ülesvõtteid oma rühma- või ringkonnakaaslastega;
 • oskab pilte säilitada, süstematiseerida ning töödelda;
 • tunneb fotoaparaadi ehituse põhimõtteid;
 • on võimalusel läbinud fotoalase töötoa või koolituse;
 • on korraldanud (virtuaal)näituse või esitlenud oma tehtud fotosid.

KOLLEKTSIONÄÄR

 • on kogunud oma kollektsiooni vähemalt kaks aastat;
 • oskab tutvustada oma kollektsiooni objektide tausta ja anda neist ülevaadet;
 • on esitlenud oma kogu ringkonnas või mõnel avalikul näitusel.

KUNSTNIK

 • joonistab, maalib, modelleerib meelsasti;
 • on tutvunud erinevate kunstiliikidega;
 • teab graafilise disaini algtõdesid;
 • on abistanud mõne ürituse dekoreerimisel või kujundanud ringkonnale sündmuste plakateid vm infomaterjale;
 • on teinud kaastööd rühmapäeviku kujundamisel või viinud läbi kunstialase töötoa.

LAULJA

 • võtab osa laulukoori või -ringi tööst;
 • on osalenud laulukonkursil/laulukonkurssidel;
 • on vähemalt kolmel korral esinenud Kodutütarde üritusel või esindanud organisatsiooni;
 • oskab erinevaid laule ning õpetab neid ka kaaslastele.

MEISTER

 • on osav mõnes praktilises oskuses (nt käsitöö, meisterdamine, puutöö vm praktiline oskus);
 • on osalenud oma töödega kooli või Kodutütarde ringkonna käsitöönäitusel;
 • on läbi viinud praktilise töötoa mõne oskuse õpetamisel noorematele kodutütardele.

MUUSIK

 • oskab mängida mõnda muusikainstrumenti;
 • tunneb nooti ja muusikateooriat;
 • oskab nimetada tuntumaid Eesti muusikuid, heliloojaid, dirigente;
 • teab olulisemaid verstaposte Eesti muusikaajaloost;
 • on esinenud mõnel kontserdil;
 • on vähemalt kolmel korral esinenud Kodutütarde üritusel või esindanud organisatsiooni.

MÄLUMÄNGUR

 • on osalenud vähemalt kolmel Kaitseliiduga seotud viktoriinil;
 • on koostanud ja läbi viinud viktoriini oma Kodutütarde rühmale või ringkonnale.             

TANTSIJA

 • osaleb tantsu- või võimlemisrühma tegevuses;
 • oskab ja teab erinevaid tantsumänge;
 • on esinenud Kodutütarde üritustel ja esindanud organisatsiooni;
 • on läbi viinud kaaslastele tantsu(mängu)alase töötoa.

TÕLK

 • valdab võõrkeelt vestluses ning kirjas;
 • oskab tõlkida võistlusreegleid või abistab kirjavahetuse korraldamisel;
 • on olnud organisatsiooni külalistele tõlgiks.

KESKKONNASÕBER

 • tunneb prügi sorteerimise põhimõtteid;
 • on osalenud keskkonnateemalistel talgutel või mõnes keskkonnaprogrammis;
 • teab taaskasutuse põhimõtteid, on neid praktiliselt rakendanud;
 • teab ja järgib rohelise mõtteviisi põhimõtteid;
 • on läbi viinud noorematele kodutütardele keskkonnateemalise töötoa/tegevuse.

LINNUTARK

 • teab ja tunneb Eesti linde laulu ja välimuse järgi;
 • teab lindude erinevaid elupaiku ja oskab tuua näiteid neis pesitsevatest lindudest;
 • teab talilindude toitmise põhimõtteid;
 • on osalenud ornitoloogi juhendatud linnuvaatlusel;
 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (nt töötuba, matkapunkt).

LOOMATARK

 • tunneb Eestis elavaid loomi ja nende elupaiku;
 • oskab tuua näiteid looduskaitse all olevatest loomadest, sh iga kategooria kohta vähemalt kolm liiki;
 • oskab hoolitseda lemmiklooma eest;
 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (nt töötuba, matkapunkt).

TAIMETARK

 • tunneb Eestis leiduvaid taimi;
 • tunneb ravim- ja mürktaimi;
 • teab ravimtaimede erinevaid omadusi;
 • eristab looduses söödavaid taimi, sh oskab toiduks kasutada erinevaid taimeosasid;
 • on valmistanud herbaariumi vähemalt 20 taimest;
 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (nt töötuba, matkapunkt).

ARVUTIKASUTAJA

 • oskab kasutada enamlevinuid arvutiprogramme (tekstitöötlus, slaidiprogramm, videote monteerimine, tabelite vormistamine, pilditöötlus);
 • oskab korrektselt vormistada ja edastada e-kirja;
 • on aidanud teha kaastööd ringkonna blogile või sotsiaalmeedia kontode sisuloomele.

SIDESPETSIALIST

 • teab sidepidamisviise;
 • oskab heli, valgusti või lipukeste abil signaliseerida morse tähestikku ja teadet vastu võtta (24 tähte minutis);
 • tunneb peast NATO tähestikku, suudab selle abil sõnumit edastada ja vastu võtta;
 • oskab kasutada kaasaskantavat raadiojaama, edastada ning vastu võtta teateid;
 • tunneb välitelefoni ehitust, tööpõhimõtet;
 • oskab töökorda seada erinevaid sidepidamisvahendeid;
 • tunneb sidepidamisprotseduure;
 • on noorematele läbi viinud sidealase töötoa, õppepunkti.  

LASKUR

 • tunneb õhk- ja tulirelvade ohutu kasutamise reegleid;
 • on suuteline saavutama sportrelvast 50 m distantsil, lamades toelt vähemalt 85 silma 100-st;
 • oskab lahti võtta, puhastada ja kokku panna enda kasutatud tulirelva;
 • on esindanud ringkonda Kaitseliidu meistri- või karikavõistlustel.
 • Erikatse loetakse sooritatuks ka siis, kui noor on täitnud laskur- või kütiklassi normi vastavalt kehtivale Kaitseliidu laskur- ja kütiklasside normide täitmise juhendile (sh vähemalt laskurklassi I klass).

SPORTLANE

 • käib regulaarselt sporditreeningus;
 • esindab rühma vähemalt kolmel korral spordivõistlustel Kodutütarde ringkonnas või ringkonda vabariiklikul tasandil;
 • on läbi viinud noorematele sportlikke tegevusi.

SUKELDUJA

 • teab sukeldumisvarustuse nimetusi ja oskab selgitada nende otstarvet;
 • oskab kokku panna ja kasutada sukeldumisvarustust;
 • oskab sukeldumisel õigesti laskuda ja tõusta pinnale;
 • oskab kõrvu ja maski siserõhku tasakaalustada;
 • oskab hingata varustuses vee all;
 • oskab saavutada neutraalset ujuvust;
 • teab ja oskab kasutada sukeldumise käemärke;
 • oskab puhastada maski veest;
 • oskab paarilise lisaotsast hingata;
 • oskab leida regulaatori õla tagant;
 • on sukeldunud enam kui 3 m sügavusele.

ESMAABIANDJA

 • oskab teatada õnnetusjuhtumist;
 • oskab tegutseda õnnetuse korral päästeahelast lähtuvalt;
 • oskab anda elupäästvat esmaabi;
 • teab žguti kasutamise põhimõtteid;
 • on osalenud esmaabi kursusel (16 tundi);
 • tunneb meditsiinipauna sisu;
 • oskab koostada triaažikaarti;
 • on noorematele läbi viinud väljaõppe esmaabi andmise või tervislike eluviiside põhimõtetest.

PÄÄSTJA

 • on läbinud esmaabi- või päästealase kursuse;
 • oskab kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid;
 • teab, kuidas käituda tulekahju korral;
 • teab, kuidas käituda veeõnnetuse korral;
 • teab, kuidas ennetada tule- või veeõnnetusi;
 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (nt töötuba, matkapunkt).

TUGIISIK

 • on sõbralik, abivalmis ja toetav;
 • toetab uute noorliikmete sisseelamist organisatsiooni nende esimese aasta jooksul;
 • on rühmavanemale abiks nooremate kodutütarde toetamisel nende esimestes laagrites.

KOKK

 • oskab valmistada toitu nii sise- kui ka välitingimustes;
 • teab tervisliku toitumise põhimõtteid;
 • oskab planeerida ühe laagri toidukorrad;
 • tunneb köögi varustust ja tehnikat;
 • tunneb lauakombeid ja oskab katta pidulikku einelauda;
 • on olnud vähemalt kolmel üritusel toitlustuse meeskonnas. 

LUURAJA

 • oskab maastikul varjatult liikuda, koguda andmeid, neid analüüsida ning edastada;
 • oskab märgistada teed teemärkidega;
 • oskab lugeda kaarti ja kasutada kompassi, joonistada poolavatud maastikul enda ümbruse plaani 500 m raadiuses;
 • suudab kimmimängus meelde jätta 24-st esemest 20;
 • oskab kasutada kaasaskantavat raadiojaama;
 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (nt töötuba, matkapunkt).

MATKAJA

 • oskab orienteeruda ja tunneb kaarti;
 • oskab määrata koordinaate, asimuuti ja selle järgi liikuda;
 • suudab looduses liikuda ilma tehniliste abivahenditeta;
 • teab matkakoti pakkimise põhimõtteid ja sinna kuuluvat varustust ühe- ning mitmepäevase matka korral;
 • oskab teha lõket erinevate vahenditega (tikud, tulepulk vm) ning tunneb tuleohutusnõudeid lõkke tegemisel;
 • on osalenud vähemalt kolmel Kodutütarde ringkonna ja kahel väljaspool ringkonda toimunud matkal, matkamängul (nt Kaitseliidu malevates korraldatavad matkad/rännakud, Scoutsrännak jmt);
 • on õpetanud noorematele oma teadmisi (nt töötuba, matkapunkt).