Sisekord

Sisekord

Üldsätted

KAITSELIIDU NOORTEORGANISATSIOONI KODUTÜTRED SISEKORD

KINNITATUD
Kodutütarde peavanema 29.01.2015
käskkirjaga nr KT-0.3-5/15/2345U

PARANDATUD
Kodutütarde peavanema 11.01.2024
käskkirjaga nr KT-0-22/24/1154U

I ÜLDSÄTTED

1. Käesoleva sisekorra aluseks on Kaitseliidu seaduse, Kaitseliidu kodukorra ja Kodutütarde põhikirja kõrval ka Kaitseliidus kehtestatud muud korrad ning Kaitseliidu kesksete kollegiaalsete organite otsused. Organisatsiooni struktuur ja korralduse üldised alused on täpsustatud noortejuhi jaoks vajalike protseduuride kirjeldustega.

2. Kodutütarde eesmärk ja põhimõtted väljenduvad juhtsõnas, pühalikus tõotuses, ristikuga kotkamärgi sümboolses tähenduses ja Kodutütarde seadustes.

3. Kodutütarde põhimõtted väljenduvad seadustes:
3.1. kodutütar on puhas sõnas, mõttes, teos;
3.2. kodutütar armastab oma kodu ja on ustav isamaale;
3.3. kodutütar õpib hoolega ja püüab edu poole;
3.4. kodutütar austab vanemaid inimesi ja on nõrgemate kaitsja;
3.5. kodutütar ei kaeba ega hädalda;
3.6. kodutütar viib alustatud tööd alati lõpule;
3.7. kodutütar on usaldusväärne;
3.8. kodutütar on aus, karske, südamlik ja elurõõmus;
3.9. kodutütar on looduse sõber ja kaitsja;
3.10. kodutütar püüab teha head oma kaasinimestele.

4. Kodutütarde põhimõtete omaksvõtmisel ei piisa üksnes teadmistest – tegutsemine ja isiklik kogemus on see, mille kaudu tekib harjumus täita kodutütarde seadusi ja püüelda põhikirjaliste eesmärkide poole. Loomingulise ja püsiva tegutsemise kaudu jõuab kodutütar eesmärgini.

Tseremooniad

II TSEREMOONIAD

5. Kodutütarde noor- või tegevliige loetakse organisatsiooni esindajaks siis, kui ta osaleb Kodutütarde üritustel, kannab kodutütarde vormiriietust või esitleb end organisatsiooni liikmena.

6. Kodutütarde juhtsõna on “Isamaa auks – ole valmis!”. Juhtsõna vastus on “Alati valmis!”.

7. Juhtsõna kasutatakse pidulikel puhkudel tõotuse tseremoonial ning tunnustuste ja ergutuste saamisel.

8. Tõotust andes püstitab kodutütar eesmärgi, mille poole ta tahab püüelda. Tõotuse andjale peab püstitatud eesmärk ja selle tähtsus olema arusaadav. Tõotuse tekst peab olema peas.

9. Tõotuse võtab vastu Kodutütarde ringkonnavanem või tema poolt määratud isik.

10. Tõotus antakse pidulikul koondusel või selleks mujal sobivas pidulikus keskkonnas ringkonnavanema või tema poolt määratud isiku juuresolekul. Enne tõotuse andmist juhitakse tähelepanu tõotuse siduvusele ja tähtsusele.
11. Tõotuse võib anda üksikult või mitmekesi.

12. Tõotuse andja kirjutab alla tõotuselehele (Lisa 1). Rühma- või ringkonnavanem annab tõotuse andjale isikliku tõotuselehe (Lisa 2) ning võimalusel liikmekaardi (Lisa 3).

13. Tõotuse andmisel kannab kodutütar esmakordselt kodutütarde vormi. Kaelarätt peab olema kaelas või seotakse koonduse käigus. Vormi puudumisel võib riietus olla pidulik, valge pluusiga.

14. Vormis kodutütar tervitab järgmiselt: küünarnukist kõverdatud parem käsi tõstetakse kõrvale nii, et sõrmeotsad jäävad silmade kõrgusele; kolm keskmist sõrme, mis tähistavad tõotuse kolme punkti (ausust, armastust kodu ja isamaa vastu, kinnipidamist kodutütarde seadustest), on sirged; väike sõrm, mis tähistab isiklikke huve, painutatakse üldhuve sümboliseeriva pöidla alla. (Lisa 4)

15. Vormis kodutütar kasutab tervitust järgmistel juhtudel:
15.1. tõotuse andmisel,
15.2. juhtsõna kasutamisel,
15.3. lipu tervitamisel,
15.4. autasude kätteandmisel,
15.5. hümni laulmisel.

16. Rivis tervitavad ainult rühmavanemad ja juhid, teised võtavad valvel seisangu.

Koonduste läbiviimise kord

III KOONDUSTE LÄBIVIIMISE KORD

17. Kodutütarde peamine töövorm on koondus, kus õpitakse erinevaid oskusi, omandatakse järgukatseteks vajalikke teadmisi ning arutatakse hetkel olulisi päevakajalisi teemasid. Igal koondusel on kindel eesmärk. Koondus on üles ehitatud loogiliselt ning sihtrühmast lähtuvalt. (Lisa 5)

18. Üksuse piduliku koonduse võib pühendada kodutütarde tõotuste andmisele, rahvuslike ja riiklike pühade või riigitegelaste tähtpäevade, aastapäevade ja muude sündmuste tähistamisele.

19. Piduliku koonduse korralduses võib ringkondades olla erisusi, seepärast võib lähtuda näidiskorrast (Lisad 6 ja 7) ja kohandada seda vastavalt tegelikule olukorrale ja vajadustele.

20. Kodutütarde tõotuse andmisel saab liige isikliku tõotuselehe endale. Ringkonna tõotuselehte, millel on liikmeks astunute allkirjad, säilitab noorteinstruktor. Rühma tõotuselehe kinnitab tõotuse vastuvõtja (reeglina ringkonnavanem või rühmavanem) oma allkirjaga.

Koolitus

IV KOOLITUS

21. Metoodiliste materjalide, koolituse sisuliste nõuete väljatöötamist ja käsiraamatute väljaandmist korraldab Kodutütarde keskjuhatus.

22. Järgu- ja erikatseteks valmistuvad kodutütred salga- ja rühmajuhi, rühmavanema, noorteinstruktori või mõne muu oma ala spetsialisti juhendamisel. 

23. Kodutütarde ringkonna rühma- ja salgajuhtide kursused viib läbi Kaitseliidu maleva noorteinstruktor, vajadusel teiste isikute abiga.

24. Kodutütardel on kuus järku: VI järk, V järk, IV järk, III järk, II järk, I järk.

25. Igas järgus on kuus alateemat: riigikaitse, matkatarkused, turvalisus, Eesti loodus ja Eesti ajalugu. Iga järk hõlmab endas teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi. (Lisa 8)

26. VI järk täidetakse enne tõotuse andmist või noorliikmeks oleku esimesel aastal. Arvestades noorliikme arengut ning kogemusi organisatsioonis, on soovituslik aeg iga järgu sooritamiseks kaks aastat.

27. Järkude õppimise ja katsete sooritamisega seotud tegevus peab kajastuma salkade ja rühmade tööplaanis ning rühma päevikus.

28. Järgukatsete sooritamise kohta vormistab katse vastuvõtja protokolli.
28.1. Järgukatse sooritamise kinnitab protokolli alusel Kodutütarde ringkonnavanem oma käskkirjaga.
28.2. Järgukatse sooritamine fikseeritakse kodutütre isiklikus järguraamatus rühma- või ringkonnavanema poolt. (Lisa 9)
28.3. Järgukatse sooritamise kohta väljastatakse tunnistus, mis võib olla nii rühma enda kujundatud kui ka Kodutütarde organisatsioonis keskselt kasutuses olev tunnistus. (Lisa 10)

29. II järgu kodutütar või ametisse kinnitatud noortejuht võib soovi korral kaitsta noortemagistritöö.

30. Lisaks kodutütarde järgukatsetele võib sooritada erikatseid. Erikatsed suurendavad kodutütarde teadmisi eri valdkondades. (Lisa 11)

31. Erikatseid saab sooritada kodutütar tegevuse raames. Võimalik on hinnata kodutütre kogemust, mis on saadud huvialakoolist või kui ta on lõpetanud spetsiaalse kursuse. Erikatse saamiseks vajalikke kogemusi on ta Kodutütarde organisatsioonis kasutanud.

32. Otsuse erikatse sooritamise kohta kinnitab ringkonna juhatus rühmavanema kirjalikul ettepanekul.

33. Erikatse sooritamisel väljastatakse kodutütrele vastav tunnistus. (Lisa 12)

Vabatahtliku juhi tegevusjuhis

V VABATAHTLIKU JUHI TEGEVUSJUHIS

34. Noortejuht juhindub oma tegevuses õigusaktidest; Kodutütarde põhikirjast ja sisekorrast; lastekaitset ja noorsootööd puudutavatest seadusandlikest aktidest; Kaitseliidu, noorteorganisatsioonide aastaplaanist, väljaõppe-eeskirjast ja teistest juhismaterjalidest; noorsootöötaja eetikast ja heast tavast.
34.1. Vabatahtlik noortejuht teeb koostööd noorteinstruktoriga.
34.2. Vabatahtlik noortejuht läbib vabatahtliku noortejuhi kursuse, võimalusel omandab kutsekvalifikatsioonile vastavad oskusnõuded ning taotleb ka kutsetunnistust.
34.3. Vabatahtlik noortejuht saab juhiseid organisatsiooni hierarhias kõrgema tasandi noortetöö eest vastutavalt juhilt.

35. Põhieesmärk noortejuhi töös on luua noortele tingimused, mis toetavad nende isiklikku arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonna hästi toimetulevateks liikmeteks. Eestit väärtustava kasvatustöö kaudu toetab juht kodutütarde ja noorkotkaste isiksuslikku arengut, järgides kodutütarde ja noorkotkaste eagruppidele seatud väljaõppealaseid nõudeid ja töösuuniseid.

36. Noortejuhi ülesanded:
36.1. koostab rühma liikmete nimekirja koos ühenduse pidamiseks vajalike andmetega, tagades nende andmete hoidmise ja sihtotstarbelise kasutamise;
36.2. koostab esimesel võimalusel rühma struktuuri, moodustades liikmetest salgad koos salgajuhtidega, ning esitab andmed ringkonnavanemale;
36.3. teeb ringkonnavanemale esildisi rühma liikmekandidaatide organisatsiooni liikmeks võtmiseks ja rühma liikmete organisatsioonist väljaarvamiseks;
36.4. edastab saadud liikmeavaldused noorteinstruktorile;
36.5. täidab rühmapäevikut liikmete osaluse ja toimunud ürituste või sündmuste jäädvustamiseks, esitades selle põhjal noorteinstruktorile vajalikud perioodilised aruanded;
36.6. planeerib ja viib rühmale läbi koondusi, õppepäevi, laagreid ja muid vajalikke üritusi kokku vähemalt 10 korral aasta jooksul;
teavitab esimesel võimalusel rühma liikmeid talle informatsioonina edastatud noortele mõeldud üritustest, edastades vastavalt vajadusele vastusena teabe rühma liikmete osalusest;
36.7. osaleb vajadusel ringkonna ja üleriigiliste ürituste ettevalmistamises ja läbiviimises;
36.8. teeb ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel vajadusel koostööd teiste noortejuhtidega, ringkonna juhatuse ja teiste asutuste ning organisatsioonidega;
36.9. kontrollib pisteliselt rühma liikmetele organisatsiooni poolt väljastatud varustuse olemasolu ja seisukorda, andes vajadusel juhiseid varustuse väljavõtmiseks, väljavahetamiseks ning nõustab vajadusel liikmeid varustuse muretsemisel;
36.10. kontrollib vähemalt kord poolaasta jooksul koostöös noorteinstruktoriga rühma dokumentatsiooni, seda vajadusel ajakohastades;
36.11. osaleb ringkonnakogu koosolekutel ja valituks osutudes muude kollegiaalsete juhtimisorganite tegevuses;
36.12. esitab vajadusel rühma liikmeid tunnustamiseks või karistamiseks ringkonna juhatusele;
36.13. korraldab vastavalt enda ja ringkonna võimalustele rühma, organisatsiooni tegevuse tutvustamist ja uute liikmete värbamist;
36.14. suhtleb vastavalt võimalusele ja vajadusele rühma liikmete lapsevanematega ja organiseerib nendega vajadusel koostööd;
36.15. täiendab end noorsootöö või organisatsiooni tegevuse valdkondades vastavalt võimalustele.

37. Noortejuhi õigused:
37.1. saada vajalikku infot ringkonnavanemalt, noorteinstruktorilt ja ringkonna juhatuselt malevas korraldatavate ürituste ja ringkonna tegevusplaanide kohta;
37.2. saada vajalikke nõuandeid ja juhiseid ringkonnavanemalt, noorteinstruktorilt ja ringkonna juhatuselt väljaõppe ja muu tegevuse planeerimiseks ja läbiviimiseks;
37.3. kasutada ringkonna käsutuses olevat varustust, ressursse ja muid vahendeid rühma tegevuse ja väljaõppe läbiviimiseks;
37.4. saada esitatavate dokumentide alusel kompensatsiooni isikliku sõiduauto kasutamise ja võimalusel ka muude oluliste tekkivate kulutuste eest noorteürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel Kaitseliidus kehtestatud üldises korras;
37.5. osaleda Kaitseliidu ja Kodutütarde üritustel ja kanda Kodutütarde vormiriietust koos eraldusmärkidega;
37.6. rakendada rühma liikme suhtes organisatsioonis ettenähtud korras ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
37.7. saada noortejuhtidele suunatud koolitust ja täiendõpet, osaledes kursustel ja koolitustel Kaitseliidus, Kodutütarde organisatsioonis ja mujal;
37.8. olla esitatud ringkonna juhatuse liikme ja organisatsiooni muude valitavate organite liikmekandidaadiks;
37.9. teha ettepanekuid ringkonnavanemale, noorteinstruktorile ja juhatusele ringkonna töökorralduse, ürituse planeerimise ja läbiviimise osas.

38. Noortejuhi vastutus:
38.1. vastutab liikmete vaimse, füüsilise ja emotsionaalse turvalisuse eest;
38.2. kasutab tema käsutuses olevat informatsiooni otstarbekalt ja konfidentsiaalsuse nõuetest lähtuvalt;
38.3. kasutab sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult oma valduses olevat Kaitseliidule kuuluvat vara;
38.4. seisab hea ohutustehnika eeskirjade tutvustamise eest ja järgib nende täitmist;
38.5. tagab noorliikmete järelvalve;
38.6. võtab vastutuse või osaleb ainult sellistes tegevustes, milleks tal on vajalikud teadmised, oskused ja õigus.

39. Noortejuhile esitatavad eetilised nõudmised:
39.1. on teistele noortejuhtidele ja noortele eeskujuks oma käitumisega;
39.2. ei riku oma tervist psühhotroopsete ainetega;
39.3. kasutab ja väärtustab seeläbi ilusat emakeelt;
39.4. on seadusekuulekas, sealjuures märgates ebakorrektset käitumist, teeb sellekohase märkuse teisele organisatsiooni liikmele;
39.5. lahendab ettetulevaid konflikte head käitumistava järgides, hoiab ülal dialoogi asjadele positiivseks lähenemiseks;
39.6. kohtleb noori võrdselt, suhtub noorte arvamusse ja maailmapilti lugupidamise ja sallivusega;
39.7. lähtub töös sotsiaalse võrdsuse, elukestva õppimise ning perspektiivitunde arendamise ja jõustamise vajadusest, edendades igapäevaselt  ka oma oskusi ja teadmisi;
39.8. ei kasuta kehalist ja vaimset vägivalda;
39.9. kasutab talle usaldatud infot konfidentsiaalsena ning eirab seda põhimõtet vaid siis, kui tema hinnangul on selge oht noorele, teistele isikutele või ühiskonnale üldiselt.