Liikmed

Liikmed

Kodutütarde liikmeskond jaguneb neljaks: noorliikmed, tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.

Noorliikmeteks on 7-18aastased tütarlapsed ehk kodutütred.

Kodutütarde tegevliikmeteks on täiskasvanud noortejuhid, kel on pedagoogiline või noorsootööalane kogemus, kes tunnistavad Kodutütarde eesmärke ja oma tegevusega aitavad kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. Noortejuhtideks on ka teiste Kaitseliidu struktuuriüksuste tegevliikmed, kui nad osalevad Kodutütarde organisatsioonis noorliikmete õppetegevuse korraldamises ning on noortejuhina ametisse kinnitatud.

Kodutütarde toetajaliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab Kodutütarde eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa Kaitseliidu ja Kodutütarde eesmärkide saavutamisele ning kes vastab Kaitseliidu seaduses toodud nõuetele.

Kodutütarde auliige saab olla nii ringkonnas kui ka organisatsioonis üldiselt. Organisatsiooni auliikmeks võib tema nõusolekul valida Eesti või välisriigi kodaniku, kellel on Kodutütarde organisatsiooni ees silmapaistvaid teeneid. Auliikme valib Kaitseliidu kodukorra alusel Kodutütarde keskkogu keskjuhatuse ettepanekul. Ringkonna auliikme valib Kaitseliidu kodukorra alusel ringkonna juhatus ringkonnavanema ettepanekul.