Põhikiri

Põhikiri

Kinnitatud Kaitseliidu keskkogu 22.11.2013 otsusega nr K-0.1-1/13/20879PR. Parandatud Kaitseliidu keskkogu 25.04.2020 otsusega nr K-0.1-1/20/9205PR.

NOORTEORGANISATSIOONI KODUTÜTRED PÕHIKIRI

I peatükk ÜLDSÄTTED

 1. Noorteorganisatsioon Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks.
 2. Kodutütarde organisatsiooni postiaadress on Toompea 8, 10142 Tallinn.
 3. Noorteorganisatsioon Kodutütred on Kaitseliidu struktuuriüksus.
 4. Kodutütarde sisekorra kehtestab Kodutütarde peavanem.
 5. Kodutütarde asjaajamine allub Kaitseliidu üldistele reeglitele ja on osa sellest.
 6. Kodutütardel on oma sümbolid (s.h. üldplank ja pitsat) ning eraldus- ja teenetemärgid, mille kirjelduse ja statuudi töötab välja Kodutütarde keskjuhatus ja kehtestab Kaitseliidu keskjuhatus.
 7. Kodutütardel on vormiriietus, mille kirjelduse kehtestab Kaitseliidu keskkogu.
 8. Kodutütarde organisatsiooni inglise keelne nimetus on „Estonian Defence League Girls Organization“.

II peatükk EESMÄRGID JA ÜLESANDED

9. Kodutütarde organisatsiooni eesmärgid on:

9.1. kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;

9.2. kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austavad oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;

9.3. arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte vaimseid ja kehalisi võimeid;

9.4. harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja suurendada suutlikkust abistada hädasolijaid;

9.5. väärtustada pere ja naise rolli ühiskonnas;

9.6. valmistada ette kodutütreid aktiivse kodanikuna ühiskonnas panustama.

10. Kodutütarde organisatsiooni ülesanded on:

10.1. isamaalise kasvatustöö korraldamine ning noortetöö eri võimaluste pakkumine liikmetele;

10.2. vabatahtlikkusel põhineva noortetöö ja noortejuhtide väärtustamine;

10.3. kodutütardele kodanikuühiskonna põhimõtete ja riigikaitse valdkonna ning sellesse panustamise võimaluste tutvustamine;

10.4. teistele noortele avatud noortetöö projektide raames osalusvõimaluste pakkumine, et anda neilegi kodanikuoskusi, suurendada valmisolekut aidata ligimesi ning levitada teadmisi riigikaitse süsteemist;

10.5. teha koostööd Eesti ja välismaiste noorteorganisatsioonidega, kel on Kodutütardega kattuvad eesmärgid, et tagada kogemuste vahetust ja laiendada liikmetele pakutavaid võimalusi;

10.6. avalikkuse ees tähtsustada väärtuskasvatust ja vabatahtlikku tegevust.

11. Kodutütred oma eesmärkide saavutamiseks:

11.1. planeerivad oma tegevusmahud tulenevalt oma arengusuundadest ja tegevuseelarvest Kaitseliidus;

11.2. korraldavad erinevaid väljaõppeüritusi, sealhulgas koondusi, laagreid, matku jne, mille korraldust reguleerib väljaõppe-eeskiri;

11.3. annavad välja oma trükiseid, sealhulgas käsiraamatuid ja reklaambuklette;

11.4. teevad koostööd noorsootööga seotud organisatsioonidega ning teostavad vastavaid noorteprojekte.

12. Kodutütar juhindub juhtsõnast: “Isamaa auks alati valmis!“ ja pühalikust tõotusest: “Tahan olla korralik ja aus, armastada oma kodu ja isamaad, aidata ligimest ja jääda ustavaks Kodutütarde põhimõtetele ja seadustele.”.

III peatükk KODUTÜTARDE LIIKMESKOND.

 1. Kodutütred on koondnimetus kogu Kodutütarde organisatsiooni liikmeskonnale.
 2. Kodutütarde organisatsiooni kuuluvad liikmed:

14.1. noorliikmed;

14.2. tegevliikmed;

14.3. toetajaliikmed;

14.4. auliikmed.

 1. Noorliikmed on 7 kuni 18-aastased naissoost isikud.
 2. Kodutütarde tegevliikmeteks on täiskasvanud noortejuhid, kel on pedagoogiline või noorsootööalane kogemus, kes tunnistavad Kodutütarde eesmärke ja oma tegevusega aitavad kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele.
 3. Noortejuht on ka teise Kaitseliidu struktuuriüksuse tegevliige, kui ta osaleb noorteorganisatsioonis noorliikmete õppetegevuse korraldamises ning ta on noortejuhiks kinnitatud vastavalt käesolevale põhikirjale.
 4. Kodutütarde ringkonna toetajaliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti või välisriigi kodaniku, kes tunnistab Kodutütarde eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa

Kaitseliidu ja Kodutütarde eesmärkide saavutamisele ning kes vastab Kaitseliidu seaduses toodud nõuetele. Toetajaliikme võtab isiku avalduse alusel vastu ringkonnavanem käskkirjaga, kus märgitakse ära tema kohustused organisatsioonis.

 1. Kodutütarde ringkonna auliikmeks võib tema nõusolekul valida Eesti või välisriigi kodaniku, kellel on Kodutütarde ringkonna ees silmapaistvaid teeneid. Auliikme valib Kaitseliidu kodukorra alusel ringkonna juhatus ringkonnavanema ettepanekul. Ringkonna auliige võib nõuandva häälega osaleda ringkonna üksuste koosolekutel ja ettevõtmistel.
 2. Kodutütarde organisatsiooni auliikmeks võib tema nõusolekul valida Eesti või välisriigi kodaniku, kellel on Kodutütarde organisatsiooni ees silmapaistvaid teeneid. Auliikme valib Kaitseliidu kodukorra alusel Kodutütarde keskkogu keskjuhatuse ettepanekul. Auliige võib nõuandva häälega osaleda Kodutütarde koosolekutel.
 3. Kodutütarde organisatsiooni liikmeskonna arvestust peetakse ringkondades.
 4. Oskuste ja teadmiste järgi jagunevad noorliikmed kuude järku, millest madalaim on VI ja kõrgeim I järk. Järgukatsete kavad ja järkude sooritamise kord kehtestatakse sisekorraga.

IV peatükk LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Liikmel on Kaitseliidu tegevust sätestavatest õigusaktidest tulenevad õigused,
  muuhulgas ta võib:
  23.1. osa võtta kodutütarde üritustest;
  23.2. kasutada varustust ja soodustusi, kui talle pole seatud kitsendusi;
  23.3. saada koolitust ja teavet ning kirjutada noortemagistritööd;
  23.4. kanda vormiriietust koos omistatud eraldus- ja teenetemärkidega ja
  organisatsiooni sümboleid;
  23.5. olla kehtestatud korras esitatud teenetemärkide saamiseks ja saada liikmele
  kehtestatud ergutusi ja tunnustusi;
  23.6. olla täisealisena valitud kollegiaalsetesse organitesse;
  23.7. esitada oma vahetule juhile ettepanekuid noorsootöö paremaks
  korraldamiseks;
  23.8. pöörduda oma õiguste kaitseks ringkonna juhatuse poole.
 2. Liikmel on kohustus järgida Kaitseliidu tegevust sätestavaid õigusakte, muuhulgas ta
  peab:
  24.1. hoidma korras ja tagastama korralduse alusel või organisatsioonist lahkumisel
  talle eraldatud vara;
  24.2. osalema Kodutütarde tegevustes aastas vähemalt 48 tundi;
  24.3. andma oma kogemusi ja teadmisi edasi organisatsiooni teistele liikmetele;
  24.4. teavitama enda kontaktandmete muutumisest;
  24.5. täitma endale võetud kohustusi ja teavitama kohe nende täitmise võimalikest
  takistustest.
 3. Liige esindab Kodutütarde organisatsiooni avalikkuse ees kui ta kannab vormiriietust ja
  osaleb organisatsiooni tegevustes.

V peatükk LIIKMEKS ASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

26. Kodutütarde liikmeks astumine, liikmestaatuse muutmine, struktuuriüksuse ja allüksuse vahetamine ning liikmelisuse peatamine ja lõpetamine on sätestatud Kaitseliidu kodukorras.

27. Kaitseliidu tegevliige, kes kuulub teise struktuuriüksusesse, esitab sooviavalduse Kodutütarde noortejuhiks saamiseks Kodutütarde ringkonnavanemale. Sooviavaldus peab olema kooskõlastatud selle struktuuriüksuse, mille koosseisus ollakse, juhiga. Noortejuht nimetatakse ametikohale 90 päeva jooksul avalduse esitamisest.

VI peatükk JUHTIMINE

28. Kodutütarde peavanem on organisatsiooni juht, kellega sõlmib ning lõpetab töölepingu Kaitseliidu ülem.

29. Kodutütarde peavanema, keskkogu ja keskjuhatuse pädevus ning ülesanded on määratud Kaitseliidu kodukorras.

30. Kodutütarde allüksusi juhivad:

30.1. ringkonda – ringkonnavanem;

30.2. jaoskonda – jaoskonnavanem;

30.3. rühma – rühmavanem, kelle tööülesanded täpsustatakse noortejuhi töökirjelduses, ning rühmajuht;

30.4. salka – salgajuht;

31. Kodutütarde organisatsioonis annab:

31.1. peavanem oma pädevuse piires käskkirju, käske ning kirjalikke ja suulisi tööalaseid korraldusi;

31.2. ringkonna- ja jaoskonnavanem pädevuse piires käskkirju ning kirjalikke ja suulisi korraldusi;

31.3. rühmavanem oma pädevuse piires kirjalikke ja suulisi korraldusi;

31.4. rühma – ja salgajuht teiste noorte jaoks vajalikke suulisi korraldusi.

32. Peavanema alluvuses on ringkonnavanemad.

33. Kodutütarde peavanem valib endale abi noortejuhtide hulgast, kes täidab peavanema antud ülesandeid ja vajadusel asendab esindusüritustel peavanemat. Peavanema abi nimetab ametikohale Kaitseliidu ülem peavanema ettepanekul tähtajaliselt kolmeks aastaks.

34. Kodutütarde peavanemal on asetäitja, kes peavanema äraolekul täidab tema ülesandeid ning kellega sõlmib ning lõpetab töölepingu Kaitseliidu ülem. Asetäitja puudumisel asendab peavanemat Kaitseliidu ülema määratud isik.

35. Ringkonna noortejuhtide tegevust juhib ringkonnavanem. Ringkonnavanemat abistab noortejuhtide töö koordineerimisel, korraldamisel ja tagamisel noorteinstruktor. Ringkonnavanem ei pea olema samaaegselt rühmavanem.

36. Kodutütarde ringkonnavanem:

36.1. juhib ja esindab ringkonda;

36.2. otsustab noorliikmete vastuvõtu, väljaarvamise, liikmesuse peatamise ning liikmestaatuse muutmise;

36.3. nimetab ametikohale ning vabastab ametikohalt ringkonnavanema abi ja rühmavanemad;

36.4. moodustab rühmi ning lõpetab nende tegevuse oma käskkirjaga ;

36.5. teeb kokkuvõtteid ringkonna tegevusest keskkogule kaks korda aastas ja esitab need Kodutütarde peavanemale;

36.6. koostab ringkonna järgmise aasta tööplaani ja eelarve koostöös ringkonna juhatuse ja noorteinstruktoriga ning kooskõlastatult Kaitseliidu maleva pealikuga, esitab selle Kodutütarde peavanemale;

36.7. korraldab koostööd Kaitseliidu maleva, Noorte Kotkaste maleva, Naiskodukaitse ringkonnaga ning teiste Kodutütarde eesmärke toetavate asutuste ja organisatsioonidega;

37. Jaoskonnavanem:

37.1. juhib ja esindab jaoskonda;

37.2. annab tegevusest aru ringkonnavanemale.

38. Rühmavanem noortejuhina esindab ja juhib rühma, selleks:

38.1. koordineerib rühma tegevusi, viib läbi koondusi, järgides noorsootöö kutse-eetika põhiteese;

38.2. korraldab liikmete aktiivsuse arvestust;

38.3. nimetab vajadusel ametikohale rühma- ja salgajuhid;

38.4. koostab ja esitab oma rühma aastase tegevusplaani ringkonnavanemale;

38.5. järgib järgu- ja erikatsete nõuetes sätestatut ning korraldab koostöös noorteinstruktoriga vastavat väljaõpet;

38.6. osaleb ringkonnatasandi ürituste ja vajadusel vabariiklike ürituste ettevalmistamises ja läbiviimises;

38.7. annab oma rühma tegevusest õigeaegselt ja vajalikus mahus aru ringkonnavanemale ja noorteinstruktorile;

38.8. propageerib noorteorganisatsiooni ja oma rühma tegevusi avalikel üritustel ja erinevates meediavahendites;

38.9. teeb ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ning organisatsiooni arendamiseks.

39. Rühmavanem annab vastavalt oma pädevusele välja korraldusi, mis on eelnevalt kooskõlastatud ringkonnavanemaga ja mida säilitatakse rühmas koos rühmapäevikuga.

40. Rühmajuhi ja / või salgajuhi ülesandeks on rühmavanema juhendamisel rühma ja/või salga tegevuse korraldamine. Kodutütre otsene juht on rühmavanem, kelle juhendamisel võib noori juhtida vahetu juhina rühmajuht ja / või salgajuht.

VII peatükk STRUKTUUR JA ALLÜKSUSTE JUHTIMINE

41. Organisatsiooni allüksused koos juhtorganitega moodustatakse järgmiselt:

41.1. ringkond – allüksus, mille moodustavad Kaitseliidu ühe maleva territooriumil tegutsevad kodutütarde jaoskonnad ja / või rühmad ning millel on oma juhatus ja ringkonnakogu;

41.2. jaoskond – allüksus, mis moodustatakse kindalaksmääratud territooriumil tegutsevatest kodutütarde rühmadest, kuhu kuulub vähemalt 90 liiget ning millel on üldkoosolek ja vajadusel moodustatakse kolmeliikmeline juhatus;

41.3. rühm – väikseim eraldiseisev allüksus, mis koosneb ühest kuni kolmest salgast, ning millel on üldkoosolek;

41.4. salk – allüksus, kuhu kuuluvad 4 kuni 10 liiget.

42. Kodutütarde rühma loomise kinnitab Kodutütarde ringkonnavanem käskkirjaga. Kodutütarde rühm võib lisaks jaguneda salkadeks, see jaotus kajastub vajadusel käskkirjas.

43. Kodutütarde jaoskonna moodustamise otsustab ja kinnitab peavanem käskkirjaga.

44. Kodutütarde ringkonnal on kolme- kuni viieliikmeline juhatus, mis koosneb ringkonnavanemast, tema abist ja ühest kuni kolmest valitud liikmest. Juhatus valitakse rühmavanemate ja abide hulgast ringkonnakogul kolmeks aastaks. Ringkonna juhatuse pädevuses on lahendada ringkonna tegevuses esile kerkinud probleemid ja küsimused.

45. Ringkonna juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on ringkonnavanem või tema abi ja vähemalt pooled valitud liikmetest. Koosolekut juhatab ringkonnavanem. Koosolekul osaleb noorteinstruktor sõnaõigusega. Ringkonna juhatuse koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas.

46. Ringkonna juhatuse otsust võib vaidlustada peavanem, kes võib küsimuse viia lõplikuks lahendamiseks Kodutütarde keskjuhatusse.

47. Ringkonnakogu toimub vähemalt kaks korda aastas. Ringkonnakogu kutsub kokku noorteinstruktor ringkonnavanema teadmisel, kooskõlastus peab olema saadud kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis. Ringkonnakogu on otsustusvõimeline, kui kohal on ringkonnavanem või tema abi ja vähemalt pooled noortejuhtidest.

48. Ringkonnakogu pädevuses on:

48.1. ringkonnavanema ja Kodutütarde keskkogu liikme valimine;

48.2. ringkonna juhatuse liikmete valimine;

48.3. ringkonna tegevuse kavandamine;

48.4. seisukoha võtmine erinevates ringkonda puudutavates küsimustes.

49. Kui ringkonnavanem ei nõustu ringkonnakogu otsusega, siis on võimalik vaidlusalune küsimus tuua Kodutütarde keskjuhatusse.

50. Jaoskond moodustatakse analoogselt ringkonnaga – juhib jaoskonnavanem ja vajadusel valitakse üldkoosolekul kolmeliikmeline juhatus, kes otsustab rühmadeüleseid küsimusi jaoskonna tasandil.

51. Rühmad tegutsevad koolide või Kodutütarde eesmärke toetavate organisatsioonide või asutuste juures. Rühma moodustamise ning vajadusel tegevuse lõpetamise otsustab ringkonnavanem käskkirjaga.

52. Rühma tegevust juhivad rühmavanem ja tema abi. Rühmal on nimi ja päevik, milles kajastatakse tegevuse kroonika ja peetakse liikmete aktiivsuse arvestust.

53. Rühma üldkoosolekut peetakse vähemalt üks kord aastas. Koosoleku pädevuses on:

53.1. rühmajuhi valimine;

53.2. rühma tegevuse kavandamine.

54. Koosoleku kutsub kokku rühmavanem. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled rühma liikmetest ja rühmavanem. Koosolekut juhatab koosolekul valitud juhataja. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

55. Salgal on koosolekul valitud ja rühmavanema poolt kinnitatud salgajuht. Salgal on oma nimi ja päevik.

VIII peatükk ALLÜKSUSTE JUHTIDE AMETIKOHTADELE NIMETAMINE JA VABASTAMINE

56. Ringkonnavanem valitakse ringkonna rühmavanemate ja nende abide poolt ringkonnakogul. Noorteinstruktor edastab koosoleku otsuse Kodutütarde peavanemale, kes nimetab ringkonnavanema ametikohale kolmeks aastaks oma käskkirjaga. Käskkiri edastatakse teadmiseks Kaitseliidu malevapealikule.

57. Jaoskonnavanem valitakse rühmavanemate ja nende abide jaoskonna üldkoosolekul. Kandidaadi kooskõlastab Kodutütarde ringkonnavanem ja noorteinstruktor edastab üldkoosoleku otsuse Kodutütarde peavanemale. Kodutütarde peavanem nimetab jaoskonnavanema ametikohale kolmeks aastaks oma käskkirjaga.

58. Rühmavanemaks soovija esitab sooviavalduse vastava ringkonna vanemale, kes kontrollib isiku tausta ja nimetab rühmavanema käskkirjaga ametikohale.

59. Rühma- ja salgajuht on noorliige, kelle valivad noored vastavalt rühma või salga koosolekul, ning kelle nimetab kolmeks aastaks ametikohale rühmavanem.

60. Ringkonnavanemal, jaoskonnavanemal, rühmavanemal, rühmajuhil on abi, kelle valib vastava taseme juht endale ise ning annab talle ka ülesanded. Abi asendab vajadusel juhti. Abi nimetatakse vastavalt ametisse kas ringkonnavanema käskkirjaga, jaoskonnavanema käskkirjaga, rühmavanema korraldusega. Tema ametiaeg lõpeb koos vahetu juhi ametiajaga.Kui ringkonnakogul või üldkoosolekul ei valita uut juhti ning senine juhi abi on andnud nõusoleku, siis võib ta jätkata kohusetäitjana uute valimiste ettevalmistamiseni, kuid mitte pikemalt kui aasta juhi tagasiastumisest.

60.1. Ringkonnavanema, jaoskonnavanema ametist vabastamine toimub nende isikliku sooviavalduse või ringkonnakogu või jaoskonna üldkoosoleku otsuse alusel ning see vormistatakse Kodutütarde peavanema käskkirjaga. Käskkirjas võib määrata senise abi kohusetäitajaks kuni uute valimiste korraldamiseni, kuid mitte pikemalt kui aastaks.
Rühmavanema, rühmajuhi ametist vabastamine toimub nende endi sooviavalduse alusel või ringkonnakogu ja/või üldkoosoleku otsuse alusel ning see vormistatakse ringkonnavanema käskkirjaga või rühmavanema korraldusega. Käskkirjas või korralduses võib määrata senise abi kohusetäitjaks kuni uute valimisteni mitte enam kui aastaks.

60.2. Kui juhi või tema abi ametiaeg, mis on määratud kolme aastaga, täitub, korraldatakse uued valimised. Nendest antakse kollegiaalsete organite liikmetele kutses eelnevalt teada ja senised juhid võivad uuesti kandideerida.

IX peatükk TEGEVUSE KOORDINEERIMINE JA KOOSTÖÖ

61. Kodutütarde organisatsioon teeb koostööd teiste Kaitseliidu struktuuriüksustega tagamaks parimal moel organisatsiooni ülesannete täitmist.

62. Kodutütarde ringkond allüksusena saab administratiiv- ja tagalatoetuse Kaitseliidu malevalt, mille juures ta asub.

63. Kodutütarde ringkonna tegevust koordineerib ja korraldab noorteinstruktor. Ta saab Kodutütarde peavanemalt noortetöö suunised ja ülesanded ning tema töö üle teostab administratiivjuhtimist Kaitseliidu malevapealik. Noorteinstruktor kindlustab koostöö Kaitseliidu struktuuriüksustega. Noorteinstruktori tööülesanded täpsustatakse ametijuhendis.

64. Kodutütarde organisatsioon teeb koostööd noorteorganisatsioonidega Eestis ja välismaal, et tagada kogemuste vahetust ja laiendada liikmetele pakutavaid võimalusi.

X peatükk RAKENDUSSÄTTED

65. Kodutütarde põhikiri jõustub 22.11.2013.

66. Kodutütarde sisekord, mis sätestab täpsemad käitumisjuhised liikmetele, kodutütarde põhimõtted ja seadused, samuti koolituste korraldamise alused ja noortemagistritöö koostamise ja kaitsmise juhendi, kehtestatakse hiljemalt 1. juulil 2014.

Laadi põhikiri alla