Tutvustus

Tutvustus

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik noorteorganisatsioon, kuhu saavad kuuluda tütarlapsed vanuses 7-18 aastat. Kodutütarde tegevus keskendub peamiselt kuuele valdkonnale. Kõige enam pööratakse tähelepanu matkatarkustele ja riigikaitsele ning seejärel igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendatakse noorte ajalooteadmisi, süvendatakse arusaamist kodanikuõpetusest ja arendatakse tüdrukute kehalisi võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja võistlused. Muuhulgas on kodutütred vaprad looduses üleelajad, tublid laskesportlased ning õpitud teadmisi ja väärtusi oskavad nad rakendada ka igapäevaelus!

Missioon

Meie missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid eneseteostusvõimalusi isamaalise hariduse kaudu.

Visioon

Oleme Eestimaa noorte esmane võimalus panustada riigikaitsesse!

Mida noortele pakume?

  • Leiad endale tõelised sõbrad, kellega avastada Eestit ja võimalusel ka välismaad.
  • Sisustad oma vaba aja põneva ja seiklusrikka tegevusega. Tule ja pane ennast proovile!
  • Õpitud oskused ja teadmised kuluvad kindlasti ära nii kodus kui ka koolis.
  • Kodutütarde organisatsioonis lood oma edule ja väärtustele tugeva baasi!

Mida täiskasvanutele pakume?

  • Sissejuhatav Kaitseliidu noortejuhi kursus!
  • Tasuta täiendkoolitused!
  • Suurepärane seltskond üle Eesti!
  • Sotsiaalne võrgustik, et saada nõu ja abi töös noortega!
  • Vahvad üritused ja vajalikud vahendid tegevuste korraldamiseks!

Väärtused

Kaitseliit koos kõigi oma struktuuriüksustega on jätkusuutlik oma pühendunud liikmete
kaudu, kes jagavad sama arusaama riigikaitse valdkonnast. Kaitseliidu väärtusruum on kõigile
ühine ja seda iseloomustavad märksõnad: jätkusuutlikkus, kogukondlikkus, avatus, usaldus,
missiooniteadlikkus.

Jätkusuutlikkus
Noorteorganisatsioonide kestmine läbi aegade ja selle aluseks olev vastupanuvõime ehk
kerksus tähendab panustamist väljaõppeprotsessi kvaliteeti, kriisiolukordadeks valmisoleku
suurendamist ja seega iga liikme paremat oskust lahendada elus ettetulevaid situatsioone.
Kerksus on käesolevas arengukavas rõhutatult välja toodud, sest kogu Kaitseliidus on
organisatsiooni vastupanuvõime suurendamine tähelepanu all. Me oleme alati valmis!

Kogukondlikkus
Kogukondlikkus tähendab, et me pakume noortele organisatsioonis osalust võimalikult kodu
lähedal. Me oleme avatud koostööks kogukonnaga.

Avatus
Avatus kätkeb endas noorsootöö eetikas toodud põhimõtete järgimist. Suhtlemises on oluline
olla avatud, salliv, kaasav ja valmis oma tõekspidamisi jagama.

Usaldus
Loome sõbralikku noortetöö keskkonda, toetame usaldussuhete teket, et mõjutada noori
eeskujude kaudu. Otsustusprotsessidesse saab sisendi anda iga liige, selleks hoiame ülal
dialoogi. Hindame väärikust ja viisakust. Soovime kogu organisatsioonis tekitada koosmeelt
proovikividega toimetulekuks ja sünergia tekkeks. Peame lubadusi.

Missiooniteadlikkus
Missiooniteadlikkus annab meile eesmärgikindluse, tegevussuunad ja tahte. Mõtestame lahti
oma eesmärgid ja nendeni jõudmise viisid, oleme valmis oma arvamusi esitlema, vajadusel ka
väljakujunenud käitumismustritest loobuma. Kaitseme Eesti riigile rahva poolt seatud sihte,
hoides meile antud õigused ja määratud kohustused tasakaalus.