Mine tagasi

“Aasta kodutütar 2023” nominendid

24. jaanuar 2024

MIRTEL JÕEMÄGI
Alutaguse ringkond

Mirtel on püüdlik noor, kes on viimased viis aastat aktiivselt Kodutütarde tegevustes osalenud. Pärinedes riigikaitseliselt aktiivsest perest, on ta leidnud ka oma koha organisatsioonis. Mirtel on saavutanud Kodutütarde III järgu ja osalenud edukalt nii kohalikel kui ka vabariiklikel võistlustel, saavutades auväärseid kohti. Ta on aktiivne osaleja paraadidel ja Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel. Mirteli positiivne ellusuhtumine ja optimistlik loomus teevad temast eeskuju noorematele kodutütardele. Lisaks õppimisele ja kodutütreks olemisele, jõuab Mirtel käia ka muusikakoolis, kus õpib saksofoni.

PIIA PÕDER
Harju ringkond

Piia on energiline ja pühendunud noor, kes liitus Kodutütarde tegevusega juba esimeses klassis. Piia on tuntud oma vastupidavuse ja tahtejõu poolest ning osaleb aktiivselt matkadel ja võistlustel, sealhulgas käis ta 10-aastasena Scoutsrännakul ja mitmetel matkamängudel. Ta on aktiivne sportlane ja läbinud üle 30 täismaratoni. Lisaks osaleb ta lasketreeningus. Piia on tuntud oma juhiomaduste poolest – olles valitud salgajuhiks, aitab ta korraldada laagreid ja muid üritusi. Tema pühendumus ja töökus teevad temast eeskuju paljudele noortele. Tema rühmavanem on öelnud: “Piia on noor, kes on peast kodutütar!”.

EGLE VAGANOVA
Jõgeva ringkond

Egle on väga pühendunud kodutütar, kes liitus organisatsiooniga kindla soovi ja huviga minna ajateenistusse. Ta on hea meeskonnaliige nii võistlustel kui ürituste planeerimisel. Egle viib oma rühma noorematele läbi järguõpet ja on Jõgevamaa KT ja NK noortekogu president. Tema koosolekud on sisukad, läbimõeldud ja hästi juhitud. Ta on samaaegselt armas, veenev, otsusekindel ja range. Noortekogude üle-eestilistes projektides on Egle aktiivne osaleja ja kaasarääkija. Sel aastal panustas ta Spektri planeerimisse nii maakondlikult kui vabariiklikult. Ernakesel oli ta abis kontrollpunktide läbiviimisel. Lisaks kuulub Egle õpilasesindusse, valla noortevolikokku ja tegeleb rahvatantsuga. 

MARILI MÄND
Järva ringkond

Marili on ülimalt aktiivne ja abivalmis kodutütar, kes on alati olemas nii laagrites kui võistlustel. 2023. aastal on ta palju käinud väljaspool ringkonda võistlustel ja laagrites. Ta on ka alati valmis oma tarkusi jagama noorematele kodutütardele, lihtsalt palu ja ta on kohe olemas. Laagrites on ta alati valmis salgajuhi rolli täitma ja tore on vaadata, kuidas ta oma salga endaga koostööd tegema oskab panna. Marili juures on veel eriline see, et ta alati tagasisidestab toimunud üritusi. Marili enda sõnul on kodutütreks olemine andnud talle palju eluks vajalikke oskuseid ja uusi sõpru ning tuttavaid.

KAI URB
Lääne ringkond

Kai on särasilmne ja aktiivne kodutütar, kelle peale saab alati kindel olla. Kai võtab osa pea kõikidest ringkonna ja oma rühma koondustest, matkadest, võistlustest ja muudest üritustest. Tihti on Kai  rühma koondustel abiks tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel. 2023. aasta kevadest kuulub Kai Läänemaa Kodutütarde ning Noorte Kotkaste noortekogusse, kus on üks aktiivsemaid noori. Ta on igal koosolekul kohal, pakub välja uusi võimalusi ja ideid, mida noortele korraldada. Ka väljaspool Kaitseliitu on Kai aktiivne kuuludes Lääneranna noortevolikokku ja erinevatesse noortekogudesse. Kai oskab märgata nooremaid ning olla neile toeks ja abiks ning eeskujuks. 

KAROLIINA KETS
Põlva ringkond

Karoliina on imetlusväärselt aktiivne ja heade juhiomadustega noor. Liitudes alles 15-aastasena, võttis ta eesmärgiks saavutada Kodutütarde I järk ning on selle täide viinud. Lisaks osaleb ta arvukatel üritustel, juhib noortekogu, kirjutab projektitaotlusi ja korraldab üritusi. Tema tegevus on pälvinud nii teiste noorte kui juhtide tunnustuse, kes kirjeldavad teda kui aktiivset, kohusetundlikku ja oskuslikku korraldajat, kes on eeskujuks ja mentoriks noorematele liikmetele. Karoliina on initsiatiivikas, detailidele keskendunud ja teeb kõike südamega. Tema rühmavanem on öelnud, et ”Karoliina on olnud ka mulle suureks õpetajaks ning teenäitajaks, kuidas noorte ideid paremini ellu viia.”.

HANNA-MIRELL SINIVEE
Pärnumaa ringkond

Hanna-Mirell on kodutütar esimesest klassist alates ning algusest peale olnud väga aktiivne. 2023. aasta on olnud tema üheks säravamaks. Seda nii võistlusrajal kui ka organisatsiooni arendustegevuses. Pole olnud laagrit või matka, kus Hanna-Mirell poleks osalenud ja ka korraldajana tuleb ta toime erinevate ülesannetega. Sellel aastal alustanud Pärnumaa noortekogu üks eestvedajatest on just Hanna-Mirell. Üheks märgiliseks teoks sai ka koos rühmakaaslastega noorte omaalgatuse toetuse raames korraldatud võistlusmatk Karu kukerpall, kus osales ligi sada noort. 

LISELLE KARJANE
Rapla ringkond

Liselle on kodutütar, kes on tuntud oma aktiivse osaluse poolest õppimisel ja erinevatel üritustel. Tema üheks saavutusteks on iseseisvalt omandada järkude nõuded ja need siis sooritada. Ta on alati olnud väga iseseisev, kuid samas väga hea meeskonnamängija ja -hing. Liselle paistab silma oma kohusetundlikkuse, initsiatiivikuse ja valmisolekuga võtta vastutust, olles eeskujuks nii laagrites kui võistlustel. Tema suhtumine korrektsesse vormikandmisesse ja valmisolek täita õigeaegselt talle usaldatud ülesandeid teeb temast eeskuju kõikidele. 

CAROLYN ROOS
Saaremaa ringkond

Carolyn on aktiivne ja särav kodutütar, kes võtnud osa kõigist üritustest nii maakonnas kui vabariigis. Rühmavanem iseloomustab teda kui kohusetundlikku kodutütart, kes täidab oma lubadused. Carolyni peale saab alati loota, ta arvestab kaaslastega, on positiivse ellusuhtumisega ja teadmishimuline. Carolyn on palju abiks erinevate sündmuste organiseerimisel ja elluviimisel. Ta jagab meelsasti oma teadmisi ja kogemusi, märkab ja toetab kaaslasi. Olles üks Hiiumaa aktiivsemaid kodutütreid, on Carolyn omandanud muusiku, päästja, matkaja, esmaabiandja, aktivisti ja nobenäpu erikatsemärgi. 

HELERIIN LAANEMÄE
Sakala ringkond

Heleriin on aktiivne noor, keda leiab kõikjalt. Viimasel aastal on ta pannud ennast proovile mitmetel võistlustel, võtnud osa erinevatest laagritest ja nende korralduses kaasa löönud. Lisaks lõi ta 2023.  aastal kaasa Anname au! kampaanias ja kaevikuküünalde valmistamisel Ukraina toetuseks, tegi tegevuspunkti nooremate võistlusel Kärstna lahingumäng, viis Hansapäevade lastealal tegevusi läbi  ning osales Võidupüha paraadil. Ta on noorte arvamuse esindaja ja elluviija Sakala noortekogus. Heleriin on rõõmsameelne, abivalmis ja osavõtlik noor, kes oma suure südame ja hea eeskujuga on suutnud väga paljusid inimesi mõjutada.

LISETTE TAFENAU
Tallinna ringkond

Lisette on kodutütar, keda nädalavahetustel võib tihti kohata metsas võistlustel, kus ta paneb oma teadmisi ja oskusi koos tiimikaaslastega proovile ning eesmärgiks on alati esikolmikusse jõuda. Mitmetelt Ernakestelt ja teistelt vabariiklikelt ja ringkonnasisestelt võistlustelt saadud kogemusi jagab Lisette väga oskuslikult nii Tallinna kui ka Harju ringkonnas. Samuti osaleb ta hea meelega rühma ja ringkonna üritustel ning võtab kinni igast võimalusest esindada organisatsiooni – laagrid, koostööprojektid, lipuvalved ja noortekogu on vaid mõned näited. Lisaks on ta osalenud mitmel korral kaitseväe töövarjupäevadel ja olnud abiks riigikaitselaagrite korraldamisel.

KÄRT PÜRN
Tartu ringkond

Kärt on kohusetundlik, tasakaalukas ja ambitsioonikas noor, kes on oma tegemistega eeskujuks nii noorliikmetele kui tegevliikmetele. Kärt on lõpetanud rühmajuhtide kooli ning püüdleb alati paremuse poole. Ta abistab aktiivselt oma rühmavanemat väljaõppe läbiviimisel ning on inspiratsiooniks paljudele tüdrukutele. Kärt on sooritanud teise järgu ning omab erikatsetest perenaise, matkaja ning aktivisti märki. Lisaks eelnevale omab ta hoolsuspaela ning teda on esitatud hoolsusmärgi kandidaadiks. Kärt ei võta osa mitte ainult Kodutütarde üritustest nii ringkondlikul kui ka vabariiklikul tasandil, vaid lööb kaasa ka Noorte Kotkaste ja Naiskodukaitse väljaõppes.

LAURA KASESALU
Valgamaa ringkond

Laura on väga aktiivne kodutütar, kes kunagi ei kohku millegi ees ega karda ennast proovile panna ja võtab vastu kõik väljakutsed. Ta on jõudnud erinevatele matkadele, võistlustele ja õppustele. Laura on kohusetundlik, sõbralik ja hooliv nii oma kaaslaste kui ümbritseva keskkonna suhtes. Kui ta on lubanud, et on olemas, siis ta ka on. Ta täidab laagrites tihti rühmajuhi rolli, toimetab noortega ja jagab juba omandanud tarkusi ja kogemusi. Laura oskab märgata nooremaid ja nõrgemaid enda ümber ning nendega tegeleda, juhendada ja toetada. Talle on omistatud Kodutütarde III järk ning ta on sooritanud kodutütarde matkaja, esmaabi andja ja sportlase erikatse. 

EMMA LOTTA VIKK
Viru ringkond

Emma Lotta on aktiivne ja teisi innustav kodutütar, kes osaleb nii rühma, ringkonna kui ka Kaitseliidu üritustel. Ta on sportlik ja tubli matkaja, aga osaleb ka laagrites korraldusmeeskonna liikmena, aitab läbi viia noorematele töötubasid ning matkamängudel kontrollpunkte. Sel aastal oli Emma Lotta   piirkondliku nooremate matkamängu peakorraldaja ning osales Kirde maakaitseringkonna laskur-sanitari kursusel. Oma praktilisi meditsiinioskusi rakendab ta laagrites, olles toeks reaalmeditsiini tagamisel. Emma Lotta on kohusetundlik ja motiveeritud noorliige, kellel on palju häid ideid ning ka ettevõtlikkust neid ellu viia.

ELO RAHMAN
Võrumaa ringkond

Elo on teotahteline, abivalmis ja algatusvõimeline kodutütar, kes aitab ja innustab ka endast nooremaid. Elo on  KT ja NK Võrumaa noortekogu aseesimees ning selles rollis abis olnud maakondlike laagrite ja võistlusmatkade korraldamisel. Laagrite ja ürituste korraldus on hästi läbimõeldud, töötubade juhendajad kaasatud ning õpitubade läbiviimiseks juhendid koostatud. Elo on kohal nii mõtete kui tegudega, tema peale saab kindel olla ja talle usaldatud ülesanne saab alati korrekselt ja õigeaegselt täidetud. Elo on pälvinud Võru valla tulevikulootus 2023 tiitli ja oli vabariikliku konkursi Hea eeskuju finalist.